معدن

  • دفغانستان دطبیعی ځیرمو څخه دآمریکا ګټه اخستل

    آریانانیوز: دشپږوکلنوراپه دی خوا آمریکایان په افغاانستان دطبیعی ځیرموداستحصالولواوانتقالولو په حال کی دی اوحتی یهرته دډبرودسکرو داستولوهڅه کوی دخواښنی وړده چی په ارګ کی ځینی چارواکی دپیسی په اخستلو چوپتیا غوړه کړی دی اویواځی ددغه دمسئلو په وړاندی کتونکی دی
    داولسمشر په ارګ کی ځینی باخبره سرچینی وایی چی

    ...

    دوشنبه, 29 اکتبر , 2018