دولتي مامورین

  • ددولتي مامورینوپه زور نوم لیکنه

    دولتي مامورین وايي د خپلو ادارو د امرانو له لوري په زور دې ته اړ کېږي، چې د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نومونه ولیکيکابل ښار کې د هر وزارت اړوند ادارو مامورین په ټاکلیو ورځو کې نوم لیکنې ته یو ځايي وړل کېږي
    تېره چهارشنبه د روغتیا وزارت تر

    ...

    شنبه, 5 می , 2018