ویدیو/ اشک های عضو پیشین مشرانو جرگه از ظلم طالبان

آریانا نیوز: فریده کوچی عضو پیشین مشرانو جرگه با گریه و ناله می‌گوید که طالبان خانه وی را ویران کرده، موتر شخصی و پول نقد‌ش را برده‌اند…

همرسانی کنید!
  1. محمد علیم. شیرزاد :

    ما از جایی بر خاستیم کی هر مرد انجاشجاعت .مردانگی ودلیری در وجود شان اوج می زنند. پس چرا این بزرگان.وسران ملت افغانستان ایقدام به پاک کاریی جناید وهشی مزدارا خود فرخته.زود تر اقدام نمیکنند.ماه منطزیم.