انتقاد کمیته بین‌المللی نجات از بی توجهی کشورهای اروپایی به سرنوشت پناهجویان افغان

پناهجویان

آریانا نیوز: در گزارش کمیته بین‌المللی نجات آمده؛ ۴۰ فیصد افغان‌های که در سال ۲۰۲۱ خود را به سرحدات اروپا رسانده اند قربانی عقب زدن از سرحدات شده اند…

کمیته بین‌المللی نجات در گزارش تازه خود کشورهای اروپایی را متهم ساخته که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان غفلت کرده اند.

کمیته بین‌المللی نجات در گزارشی که روز گذشته به نشر رسانده نوشته که از ماه اگست سال ۲۰۲۱ یعنی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ۱.۶ ملیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان فرار کرده که ۹۹ فیصد آنها به پاکستان و ایران رفته اند.

در گزارش آمده که از جمله ۲۷۰ هزار افغانی که نیاز عاجل به پناهندگی دارند، کشورهای اتحادیه اروپا صرف ۲۷۱ نفر آنها یعنی ۰.۱ فیصد رقم ذکر شده را پذیرفته اند.

به نوشته کمیته بین‌المللی نجات بعضی از کشورهای اروپایی در ظرف دو سال به ۱۵ تا ۲۰ افغان پناه داده اند و حداقل ۹ کشور اتحادیه اروپا حتی در بخش پذیرش پناهجویان افغان هیچ تعهدی نکرده اند.

در گزارش کمیته بین‌المللی نجات آمده؛ علاوه بر آن ۴۰ فیصد افغان‌های که در سال ۲۰۲۱ به سرحدات اروپا خود را رسانده اند قربانی عقب زدن از سرحدات شده اند.

بسیاری از پناهجویان افغان در جزیره‌های زندان مانند دور افتاده یونان بسر می‌برند.

در این گزارش آمده که از جمله پناهجویان افغان که تحت حمایت این کمیته قرار گرفته اند ۹۲ فیصد آنها از اضطراب و ۸۶ فیصد آنها از افسردگی رنج می‌برند.

در این گزارش نوشته شده که در کشورهای اتحادیه اروپا مشمول ناروی و سویس درجه قبولی پناهجویان افغان که در سال ۲۰۲۱ به تقریباً ۶۶ فیصد می‌رسید در سال ۲۰۲۲ به ۵۴ فیصد کاهش یافته.

بیشتر بخوانید  گزارش ادارۀ امور پناهنده گان اتحادیه اروپا از وضعیت پناهنده گی افغان‌ها در سال ۲۰۲۳

کمیته بین‌المللی نجات از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا بعضی گام‌های عملی و فوری را در این بخش بردارند.

همرسانی کنید!