انتقال بیش از ۱۱ هزار کارمند افغان جرمنی به این کشور

جرمنی

آریانا نیوز: سخنگوی وزارت فدرال جرمنی گفت که از جمله ۳ هزارو چهارصد تن باقیمانده٬ ۱۴۹ تن در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر می برند…

وزارت فدرال جرمنی برای همکاری اقتصادی و انکشاف می گوید تا ماه جون سال جاری از ۱۵ هزار کارمند افغان خود٬ یازده هزار و ششصد تن را یکجا با خانواده های آنها از افغانستان به جرمنی انتقال داده است.

سخنگوی این وزارت گفت که از جمله ۳ هزارو چهارصد تن باقیمانده٬ ۱۴۹ تن در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر می برند.

قبل از این، ننسی فیزر وزیرداخله جرمنی در ماه جون به پارلمان جرمنی گفته بود که از جنوری سال ۲۰۲۲ تقریبا ۲۰ هزار افغان را که به نحوی با آلمان ها در افغانستان همکاری داشتند با اعضای خانواده هایشان به جرمنی انتقال داده اند.

بعد از برگشت طالبان به قدرت در پانزدهم سال ۲۰۲۱ ، صدها هزار افغان که زندگی ایشان در افغانستان درخطر بود٬ درپرواز های چارتر به غرب منتقل شدند.

بیشتر بخوانید  گذرگاه تورخم دوباره به روی رفت و آمد باز شد
همرسانی کنید!