تصاویر/ مسابقه ولچررانی برای کابل زیبا

آریانا نیوز: به هدف شهروند محوری و رسیدن به کابل پاک و زیبا، شاروالی کابل، یک مسابقه بزرگ ورزشی و تفریحی ویلچررانی را زیر نام کابل زیبا برای افراد دارای معلولیت شهر، راه اندازی نمود…

این مسابقه در دو کتگوری با اشتراک ده ها تن از افراد دارای معلولیت چون با استفاده از ولچر های دو چرخه و سه چرخه راه اندازی گردیده بود که محمد رفع در کتگوری ولچر های سه چرخه مقام اول و احمد فواد در کتگوری ولچر های دو چرخه مقام اول را از آن خود ساختند و از سوی رهبری شاروالی کابل با اهدای تحایفی مورد تشویق و ترغیب قرار گرفتند.

این چهارمین مسابقۀ ورزشی و تفریحی است که شاروالی کابل از چندی بدیسنو، به هدف نهادینه شدن فرهنگ عالی شهرنشینی زیرنام کابل زیبا برگزار می نماید که استقبال زیاد از سوی شهروندان را در قبال داشته است.

همرسانی کنید!