شیران پنجشیر

شیران پنجشیر

آریانا نیوز: درد دلی در قالب شعر تقدیم به دلاوران و مبارزان پنجشیر…

شعر شیران پنجشیر توسط شاعری با تخلص مهیار، برای خبرگزاری آریانا نیوز ارسال شده است:

شیران پنجشیر

ای کوه سر فرازم ای خاک سربزیرم          میگیرمت در آغوش تا جان دهم بمیرم

مظلوم تر ز مائی ,ای خاک سرزمینم           حق تورا ز دشمن ,من عاقبت بگیرم

من شیر پنجشیرم کی می گریزم از ترس       هرگز مباد دشمن ,غافل کند اسیرم

پشتم همیشه گرم است بر کابل و هراتم              برغور و قندهارم ,بر زابل دلیرم

بر فاریاب و میمند بر نیمروز و هلمند                بر بامیان ,سمنگان ,بر بلخ دلپذیرم

بر جوزجان و غزنی ,خاک جلال اباد                   بر بامیان و بغلان ,کندوز بی نظیرم

برکُنّرو سمنگان و برآن مزار ایمان                   برخطه بدخشان آن خاک گوشه گیرم

بر بادغیس و لوگر ,بر پکتیا و پروان             هم برفراه و هم خوست هم برتخار شیرم

من شیر پنجشیرم اِستاده ام در اینجا                    از بهر خاک میهن همواره ناگزیرم

تا بود این چنین بود مسعود و شاه مسعود        گفتند کی ز دشمن ذلت همی پذیرم

یاری کن ای برادر خاک وطن به سختی              هرگز مگو که دیرست یا ناتوان و پیرم

از پا اگر فتادم ,جانم فدایت ای دوست                در جای جای میهن برگو تو ذکر خیرم

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

مهیار

سنبله-1400 هجری خورشیدی

همرسانی کنید!