27 قوس 1390 - همه اخبار

گزارش منتشر شده از سوی شبکه تحلیل گران افغانستان رد شد

گزارش منتشر شده از سوی شبکه تحلیل گران افغانستان رد شد

نصاب تعلیمی معارف انشایی نیست که عمال و مزدوران شبکه های مخرب و دشمن وطن آنرا املا نمایند و به رشته تحریر و تطبیق دراید، این گنجینه ملی توسط فکر ملی و تلاش ملی ترتیب اثر یافته است.

وزیر معارف طی یک اطلاعیه مطبوعاتی در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی شبکه تحلیل گران افغانستان، خاطر نشان کرده است که نویسندگان و گردآورندگان با طرح این سوال که  چرا دیگر طالبان مکاتب را نمی سوزانند؟ بدون دریافت نظر وزارت معارف خودشان به جواب پرداخته و میگویند که گویا معامله یی میان طالبان و حکومت صورت گرفته.

اطلاعیه می افزاید: این گزارش در ظاهر مجموعه چندین مصاحبه با قومندانان و سرگروپ های مسلح طالبان و روایت های مردم محل، در 10 ولایت است که کاملا مصنوعی و ساخته شده بنظر میرسد.
متن کامل اطلاعیه مذکور به شرح ذیل می باشد:

دراین اواخر شبکه تحلیل گران افغانستان گزارش 29 صفحه یی تحت عنوان:

The Battle for the Schools, the Taleban and State Education  را به نشر سپرده، که عمده ترین تلاش نویسنده گان و گردآورنده گان آن روی دو موضوع میچرخد:

• چرا دیگر طالبان مکاتب را نمی سوزانند؟

برای دریافت جواب، تحلیلگران این گزارش بطور غیر مسوولانه و وقیحانه و بدون دریافت نظر وزارت معارف خودشان به جواب پرداخته و میگویند که گویا معامله یی میان طالبان و حکومت صورت گرفته.
• ثانیا: در گزارش ادعا شده که وزارت معارف در مورد تغیر نصاب تعلیمی و ایزاد مضامین دینی، و نیز استخدام معلمین از جانب طالبان در مناطق نسبتا ناامن به موافقه رسیده اند.

این گزارش در ظاهر مجموعه چندین مصاحبه با قومندانان و سرگروپ های مسلح طالبان و روایت های مردم محل، در 10 ولایت است که کاملا مصنوعی و ساخته شده بنظر میرسد.

بیشتر بخوانید  پیام رهبر طالبان در محکومیت جنایات حکومت نامشروع اسراییل

از دید ژورنالستیکی، این گزارش حرفوی نبوده به هیچوجه ثقه بودن آن قابل تایید نیست؛ چون نظر (رد یا تایید) مسوولان پالیسی سازان معارف در آن گرفته نشده، که نقص شدیدا فنی و حرفوی گزارش و درعین حال حس بی مسوولیتی، عقده مندی، تلاش تخریبکارانه و غرض آلود تهیه کننده گان و آموزش دهنده گان این گزارش را نشان میدهد.

وزارت معارف افغانستان با رد شدید تمامی جزییات و محتویات این گزارش، به ملت غیور و آگاه اطمینان میدهد که در بهایی دستآوردها بی سابقه، عظیم و تاریخی نظام معارف با هیچکس و هیچ گروهی معامله نخواهد کرد و به آنعده از دلالان سیاسی که برای شعاردادن به مردم دیگر هیچ داعیه یی قابل حساب و قابل شنود ندارند و رونق بازار عوام فریبی شان افول نموده نیز اخطار میدهد که با همچو یک واهمه و تبلیغات سوء عظمت فعالیت ها و دستآوردهای معارف را تحت ظن قرار داده نمیتوانند.

معارف افغانستان امروز به یک موج ملی و بعنوان بزرگترین مجمع قشر انسانهاییکه بسوی روشنی در حرکت اند، قابل رجعت، رکود و قابل بازگشت نیست. مجمع ایکه از میان 9 میلیون آن 3 میلیون را دختران نجیب تشکیل میدهد، میزانیکه در تاریخ معارف افغانستان با هیچ یک از ادوار و هیچ یک از نظام های سیاسی قابل مقایسه نمیباشد. دستآوردیکه این تحلیلگران بر آن کور و کر شده از قضاوت روی آن عمیانه عبور نموده اند.

رهبری معارف به افتخار و سربلندی با صدای بلند ابلاغ مینماید که حرکت و تلاش های مجدانه یی ما در راه توسعه و تعمیم معارف با کیفیت و پاسخگو و رساندن این حق خدادادی برای همه، به پیش میرود و تمامی موانع و مسدودیت ها را از طریق تلاش های مشروع و قانونمند از بین خواهیم برد و زمینه تعلیم برای تمامی اطفال واجد در کشور را، در تمامی عرصه های علوم متداوله مختلفه، مهیا میدارد، که به توفیق خداوند (ج) این پیکار و جهاد در طی دوسال گذشته باعث شد تا دروازه های 600 مکتب مسدود بر رخ اولاد معصوم کشور باز گردد و همین حالا صدها پروژه عمرانی و ساختمانی در مناطق که تهدید آمیز پنداشته میشود در شرف اجرا و تطبیق است.

بیشتر بخوانید  گزارش ها درباره تلاش پاکستان برای تقویت روابط با طالبان غیرپشتون

دشمنان تفنگ بدست و قلم بدست معارف باید بدانند که امروز همه مردم و ملت معارف دوست در حمایت از معارف و در راه مصونیت مکاتب و موسسات علمی بسیج شده و به یک لشکر عظیم تبدیل شده اند که درنتیجه این وحدت و یکپارچه گی حمله بالای موسسات معارف، بدون آنکه پهره دار مسلح داشته باشد، توسط ملت آگاه و معارف دوست دفع و بعنوان ناموس ملی از موسسات تعلیمی حفاظت و نگهداری مینمایند.

تا جاییکه به نصاب معارف ارتباط دارد، این نصاب و این نظام خدمتگار، کاملا در روشنی احکام دین مقدس اسلام، مفادات قانون اساسی، معیارهای معتبر علمی، با ترزیق روح اسلام دوستی و وطندوستی مزین و مدون گردیده، هیچ جای و هیچ بخش آن در مغاییرت با اصول اسلام، منافی قانون و عاری از مصلحت ملی نبوده، توسط ارشدترین و جیدترین علمای کشور تدوین و ترتیب گردیده، ازینرو قابل معامله نمیباشد. نصاب معارف سودای نیست که در دست کودکان ان جی او پرور باشد و در بدل مکسب مادی آنرا به بها دهند، این نصاب در حقیقت گنجینه و زحمتکشی علمی و تحقیقی روشنفکران متعهدیست که مسوولانه آنرا ترتیب، تدوین و برای تربیت سالم و مومنانه فرزندان این کشور مسلمان آنرا قرار داده اند.

نصاب تعلیمی معارف انشایی نیست که عمال و مزدوران شبکه های مخرب و دشمن وطن آنرا املا نمایند و به رشته تحریر و تطبیق دراید، این گنجینه ملی توسط فکر ملی و تلاش ملی ترتیب اثر یافته است.

اما تعبیر علمی ما از نصاب این است که یک پدیده متغیر و متکامل است که حسب شروط زمان اجزایی متغییر آن تغیر میابد، تکامل مینماید و غنی میگردد.

بیشتر بخوانید  باران های شدید در افغانستان شمار زیادی کشته و زخمی بر جا گذاشت

شعار معارف ((تعلیم برای همه)) نه تنها یک شعار و آرمان هست، بلکه تفسیر حدیث نبوی شریف است که میفرماید (طلب العلم فریضة علی کل مسلمِ و مسلمة) ازینرو وزارت معارف خود را شرعا و قانونا مکلف میداند تا در پرتو احکام شریعت، مفادات قانون و مصالح علیای کشور این قافله عظیم را، با حفظ ارزشمندی های مادی و معنوی آن، طوری به سرمنزل مقصود خویش برساند که فردای سعادتمند کشور عزیز و نسل گرامی ما را شرافتمندانه تضمین نماید.

گزارش منتشر شده که اکذوبه بیش نیست، و هیچگونه صداقتی در آن وجود ندارد گواهی آن است که تا هنوز هم هستند نکتایی پوشان و پای زیب پوشانی که از پیشرفت های روز افزون معارف رنج میبرند و وسواس ضمیر باعث رنجش وجدان شان گردیده و افسوس میخورند که چرا سلسله سوختاندن مکاتب و محرومیت اطفال جنوب کشور از تعلیم، متوقف گردیده و باگذشت هر روز گشایش مکاتب، مصونیت و توسعه آن درین جغرافیایی جنگی روبه رونق و پیشرفت است.

دشمنان دفتر نشین و مغاره نشین معارف باید بدانند که رساندن حق خداداد و حق فطری تعلیم، وجیبه یی ماست، این وجیبه را قاطعانه، مجدانه و به توکل خداوند کریم و رحیم با روح و روان ظفرمند، سرشار و حکیمانه تعمیم مینماییم.

همرسانی کنید!