1 جدی 1390 - همه اخبار

کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر بركنار شد

کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر بركنار شد

رییس جمهور، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری دیگر از اعضای این کمیسیون را از کار برکنار کرد.

یک منبع که خواست نامش گرفته نشود، به طلوع نیوز گفته است که رییس جمهور آقای نادر نادری، کمیشنر کمیسیون مسقتل حقوق بشر، فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب دو تن دیگر از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر را به علت یک گزارش تازه این کمیسیون در بارۀ نقض حقوق بشر از سوی شماری از مقام های بلند پایه دولتی، اختلافات میان کمیسیون مستقل حقوق بشر و حکومت در بارۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و چگونه گی کار وزیران سرپرست وتقرر رییس دادگاه عالی از کار برکنار کرده است وقرار است برکناریشان اعلام شود، اما حکومت افغانستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است.

مجتمع جامعۀ مدنی این کار رییس جمهور کرزی را آغاز سرکوب دموکراسی در افغانستان می داند.

یک منبع که به طلوع نیوز گفت که رییس جمهور کرزی در نشستی در حضور معاونان، رییس دفتر و مشاور شورای امنیت ملی نادر نادری و دو تن دیگر از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر را از کار برکنار کرده است.

عزیز الله رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی گفت: «حادثۀ بسیار تآثر بر انگیز و غیرقابل قبول برای فعالین مدنی افغانستان به خصوص برای فعالین حقوق بشر افغانستان است، من فکر می کنم که اگر دولت افغانستان و اطرافیان آقای کررزی همچون تصمیم را گرفته باشند در واقع آغاز است برای سرکوب جنبش دیموکراسی در افغانستان.»

این در حالی ست که بربنیاد قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر، رییس جمهور صلاحیت برکناری کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر را ندارد.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت خارجه در واکنش به اظهارات لاوروف درباره گفتگو با اعضای پیمان امنیت جمعی

در ماده چهاردهم این قانون که بربنیاد حکم ماده پنجاه و هشت قانون اساسی کشور و قطعنامه شماره ۱۳۴ اسامبله عمومی سازمان ملل متحد برای نظارت بررعایت حقوق بشر بهبود و حمایت از آن ، تنظیم تشکیل، وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع شده است، چنین آمده است.

مادۀ چهاردهم:

(۱)عضوکمیسیون در حالات ذیل در صورت موجودیت دلایل مستند و صریح ازعضویت کمیسیون سبکدوش می گردد:

۱- عدم کفایت در اجرای امور محوله.

۲- افشای اسرار کمیسیون.

۳- تخطی از احکام این قانون.

(۲) انفصال عضو مندرج فقرۀ (۱) این ماده در صورت موجودیت دلایل مستند و صریح به پیشنهاد دو ثلث اعضای کمیسیون و منظوری رییس جمهور صورت می گیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نُه عضو دارد و هریک از اعضای این کمیسیون برای پنج سال انتخاب می شوند.

شماری ازآگاهان برکناری این اعضای کمیسیون را فشاری از سوی برخی از ناقضان حقوق بشربررییس جمهور کرزی می دانند

همرسانی کنید!