4 سنبله 1393 - همه اخبار

کمیسیون انتخابات روند ابطال آرا را آغاز کرد

کمیسیون انتخابات روند ابطال آرا را آغاز کرد

  

عبدالرحمان هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در اولین مرحله از میان 3645 هزار محل که شامل پروسه شده 2876 آن دارای صحت بوده است.

آقای هوتکی گفت، که از میان 3847 محل تصمیم گرفته شده 103 محل از همه مراحل بیرون ساخته شده است.

وی گفت روند ابطال آرا در سه مرحله انجام خواهد شد.

در این حال نماینده گان هر دو تیم انتخاباتی از روند باطل سازی آراء انتقاد کرده اند.

آنان گفته اند که روند خیلی پیچیده است و کمیسیون انتخابات باید در مورد آن برای شان وضاحت بدهد.

بیشتر بخوانید  وقوع درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولایت پکتیا
همرسانی کنید!