هدف حکومت از راه اندازی هیاهوهای انتخاباتی چیست؟

هدف حکومت از راه اندازی هیاهوهای انتخاباتی چیست؟

آریانا نیوز: بحران های انتخابات کاملا برنامه ریزی شده و تحت مدیریت عده ای خاص می باشد!

بیشترین مشکلات تخنیکی انتخابات، زادۀ سیاست رژیم است و کمیسیون انتخابات برای حکومت بعنوان یک بهانه، یک سپر و روپوش قرار دارد.

تا مشکل سیاسی حل ناشده باقی است، بحران انتخاباتی دیگری در راه میباشد و تاوان آن بمراتب کشنده تر از بحران انتخابات گذشته خواهد بود.

بگونهٔ عمدی به بحران های هویتی بنام قوم و زبان دامن زدن، غایله برپا کردن و هیاهو راه انداختن دقیقاً به هدف تحریک احساسات مردم، مغشوش نمودن اذهان، عسکرگیری قومی، کمپاین و سرانجام ربودن قدرت از طریق غیر مشروع برنامه ریزی شده اند.

اینکه رهبری رژیم قادر خواهد شد تا این قمار انتخاباتی را تا آخر مدیریت کند و یا اینکه فرآیند یک دولت نا مشروع دیگر چه خواهد شد، غیرقابل پیش بینی است.

به همۀ نیروهای دگر اندیش است تا تصمیم خود را قبل از ورود به این قمار عریان حکومت بگیرند. اما باید هشدار داد که بازی در دو سوی خط که میان سیاست بازان افغانستان به نادرستی تعبیر به سیاست می‌شود معامله نام دارد و این به پیمانهٔ قمار انتخاباتی، قمار با سرنوشت مردم می‌باشد.

بیشتر بخوانید  گزارش‌ ریچارد بنیت درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان
همرسانی کنید!