نشست مشترک رییس جمهور با نماینده گان فدراسیون و اتاق های تجارت

نشست مشترک رییس جمهور با نماینده گان فدراسیون و اتاق های تجارت

آریانا نیوز: در این نشست رییس جمهور غنی، سکتور خصوصی را شریک مهم دولت خواند و گفت که حمایت از سکتور خصوصی در اولویت دولت افغانستان قرار دارد…

رییس جمهور محمد اشرف غنی طی نشستی با نماینده گان فدراسیون و اتاق های تجارت، مشکلات و خواست های آنان را استماع نمود.

در این نشست که در ارگ انجام شد، ابتدا وزیر صنعت و تجارت در مورد اهداف نشست و معاون فدراسیون اتاق های افغانستان در رابطه به مشکلات و چالش های موجود در سکتور خصوصی، به تفصیل صحبت کردند.

رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، سکتور خصوصی را شریک مهم دولت خواند و گفت که حمایت از سکتور خصوصی در اولویت دولت افغانستان قرار دارد.

رییس جمهور افزود که بانک مرکزی به گونۀ کامل الکترونیکی شده و برای نخستین بار قرضه ها را بخاطر مسکن مامورین اعطا می کند. همچنان امروز سیستم پرداخت معاشات از طریق تیلفون، امتحان گردید و در یک ماه آینده تمام پرداخت معاشات الکترونیکی می شوند.

رییس جمهور کشور گفت که وزارت صنعت و تجارت باید با سکتور خصوصی مشترکاً کار نماید تا ظرفیت های آن واضح گردد. وی افزود که در وزارت مالیه تغییرات می آید و از این پس حواله جات در مدت سه ساعت اجرا می گردد. همچنان در بخش تعرفه باید مشترکاً کار کنیم تا تعرفه کمپیوتری شود.

رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که من استحکام بازار را می خواهم و یک هیات خاص روی استحکام بازار کار کند، تا خواست و تقاضای بازار معلوم و مشکلات به گونه اساسی حل گردد.

بیشتر بخوانید  جلوگیری از قاچاق معادن؛ اولویت کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان

 

همرسانی کنید!