30 جدی 1395 - همه اخبار

نام گذاری نهم حوت به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

کابینه

آریانا نیوز: رئیس جمهور نام گذاری نهم حوت را به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی کابینه در تقویم کشور یک اقدام بجا دانست.

جلسۀ روز گذشته کابینه، نهم حوت را که مصادف است به روز اعلام استقلال کشور از سوی غازی امان الله خان به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصویب کرد.

 

رئیس جمهور غنی با توجه به مبارزه و تلاش‌های برحق نیروهای امنیتی ودفاعی در راستای دفاع از کشور و تأمین امنیت جان و مال مردم، مسمی نمودن نهم حوت را به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی کابینه در تقویم کشور یک اقدام بجا دانست.

 

رئیس جمهورغنی یک هیئت مشترک از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مختلف را توظیف نموده بود که این هیئت در هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی در زمینه کار نماید. هیئت متذکره پس از کارهای انجام شده دراین راستا طرزالعمل تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی ودفاعی را در جلسۀ شورای امنیت ملی ارائه کرد که پس از بحث های همه جانبه مورد تأیید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!