5 سرطان 1394 - همه اخبار

مقاومت مکروبی مشکل تازه در یک مرکز صحی قندز

مقاومت مکروبی مشکل تازه در یک مرکز صحی قندز

کارکنان این مرکز صحی نزدیک به 100 مورد را شناسایی کرده اند که مقاومت باکتری ها در برابر دواها را نشان می دهند.

 

شفاخانۀ در خط مقدم جبهه در قندز از یک سو با فشار فزایندۀ معالجۀ زخمی های جنگ رو به روست و از سوی دیگر با یک خطر نامرئی تازه: انواع باکتریهای ساری و مقاوم در برابر انتی بیوتیک ها درمان بیماران و زخمی ها را دشوارتر ساخته و به نگرانی داکتران محل افزوده است.

 

مقاومت مکروبی در برابر انتی بیوتیک ها یک مشکل عام در شفاخانه های جهان است ولی نهاد داکتران بدون سرحد که این مرکز صحی در قندز را اداره می کند، می گوید که این مشکل در افغانستان شایع تر است.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، کارکنان این مرکز صحی نزدیک به 100 مورد را شناسایی کرده اند که مقاومت باکتری ها در برابر دواها را نشان می دهند.

 

اکنون این دریافت ها دردسر کارکنان این مرکز صحی را بیشتر ساخته است.

 

آنان از قبل هم به دلیل معالجه و رسیدگی به زخمی ها به شمول نظامیان و غیرنظامیان با مشکل رو به رو بوده اند.

 

رویترز به قضیۀ در اواسط ماه جون پرداخته و نوشته است که در یکی از صبح های گرم سال چندین نیروی امنیتی که در یک حملۀ راکتی شورشیان زخمی شده بودند، خون آلود به مرکز صحی آورده شدند.

 

یکی برای نفس کشیدن تقلا می کرد و دیگری هم از شدت درد می نالید.

 

کمی آن طرف تر، یک سرباز نوجوان روی چپرکت یکی از اتاق ها قرار گرفته بود: وضعش خراب بود؛ یکی از پاهایش باید قطع می شد.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان جهانی غذا از افزایش آمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان

 

زخم هایش آلوده شده بودند و دواها هیچ تاثیر نکرده بودند.

 

کارکنان صحی با نمونه گیری از زخم هایش دریافتند که باکتری های موجود در زخم در برابر همان نوع دوا مقاومت کرده بودند.

 

بنابرین، تصمیم گرفتند که برای درمان از دوای دیگری استفاده کنند و پس از چندی وضعیت صحی سرباز بهبود یافت.

 

رویترز می گوید که در آخرهای ماه جون از بستری شدن او چهل روز می گذشت.

 

مقاومت مکروبی در برابر دواها داکتران محل را نگران ساخته است.

 

اکنون مرکز صحی در قندز می خواهد بخش لابراتوار خود را برای معاینۀ خون بیماران گسترش دهد تا بتواند بیماران را به گونۀ بهتری تشخیص و معالجه کند.

 

کاتلین توماس رییس بخش مراقبت های عاجل این شفاخانه گفته است که موارد مقاومت مکروبی در برابر دواها به مراتب بالاست.

 

او افزوده است که به فکر او این یک مشکل بزرگ است.

همرسانی کنید!