12 دلو 1395 - همه اخبار

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه معرفی شد

پیکان

آریانا نیوز: مقام عالی ریاست جمهوری داکتر فدا محمد پیکان را به حیث معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه تعیین کرد.

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، داکتر پیکان را شخص مستعد و پرکار عنوان نموده گفت که بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، وزارت صحت عامه متعهد است که افراد شایسته و متعهد را در تیم خدمت گزاران صحی سهیم سازد تا به آن اهداف والای که همانا عرضه خدمات با کیفیت صحی است نایل گردد.

وزیر صحت عامه گفت: ” وزارت صحت عامه افغانستان یکی از وزارت های سکتوری وضرور برای بهبود صحت مردم میباشد و این وزارت  مکلف است، که عرضه خدمات صحی را بدون در نظر داشت قومی، سمتی، مذهبی و زبانی برای هر فرد این کشور ارایه نماید، بنا این وزارت نیازمند افراد شایسته و با تجربه میباشد که داکتر فدا محمد پیکان از یکی همان افراد  پرکار و با تجربه در عرصه صحت میباشد.”

در همین حال داکتر فدا محمد پیکان از حکومت وحدت ملی و وزیر صحت عامه کشور از بابت اعتماد شان بر وی ابراز امتنان نموده و تاکید نمود که بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی، کاهش مرگ و میرمادران و نوزادان و بهبود وضعیت شفاخانه ها از جمله  اولویت های کاری وی میباشد.

داکتر فدا محمد پیکان پیش از این به حیث رئیس جلسه بورد اجرایوی کشور های حوزه SAARC در بخش توبرکلوز و اچ ای وی ایدز و مسئول پروگرام ملی کنترول ایدز وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده است. وی از تجارب خوب در سکتور صحت و تحصیلات عالی برخوردار است.

بیشتر بخوانید  تمایل طالبان برای خرید راکت های دور برد از چین و روسیه
همرسانی کنید!