8 ثور 1394 - همه اخبار

مظاهره ده ها تن از فارغان پوهنتون ها و مکاتب در کابل

مظاهره ده ها تن از فارغان پوهنتون ها و مکاتب در کابل

ده ها تن از فارغان پوهنتون ها و مکاتب دیروز بخاطر بیکاری در کشور مظاهره کرده و اسناد فراغت شان را به گونۀ اعتراض به آتش کشیدند.

 

این مظاهره کننده گان که در مقابل شورای ملی دست به راهپیمایی زدند، تاکید داشتند که افراد در ادارات دولتی به اساس شناخت مقرر می شوند و این کار سبب ایجاد مشکل در استخدام افراد مسلکی شده است.

 

آنها خواهان لغو فرمان رییس جمهور شدند که چندی قبل به هدف متوقف ساختن مقرری ها در ادارات دولتی صادر شده بود.

 

در این حال سخنگوی رییس جمهور گفته است که پس از تعیین وزراء این فرمان ملغا شده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!