7 جدی 1390 - همه اخبار

مطبوعات روز چهارشنبه كابل/ 7 جدي

مطبوعات روز چهارشنبه كابل/ 7 جدي

حكومت افغانستان از تمام تلاش هاي صلح حمايت مي كند مشروط بر اينكه به شكل ميانجيگري به پيش برده شود و رهبري اين گفتگو ها به دوش حكومت افغانستان باشد.

سرنوشت
روزنامه غير دولتي سرنوشت در صفحه اول خود با خط درشت نوشته است كه نام ملا عمر از ليست سياه “اف بي آي” حذف گرديده است.روزنامه مي نويسد كه نام ملاعمر از ديروز به اين سو در صفحه انترنيتي اين اداره امريكا به چشم نمي خورد.روزنامه در سرمقاله اش با اشاره به اين اقدام ايالات متحده امريكا نوشته است كه گفتگو ميان امريكا و طالبان از مراحل ابتدايي گذشته و اكنون در برخي موارد در حال عملي شدن است.روزنامه هم چنان مي نويسد اگر اين كار امريكا به هدف تامين صلح باشد، پيامد مثبت خواهد داشت زيرا به باور روزنامه بدون اين، مذاكرات صلح غير ممكن است.

سرنوشت مي نويسد كه بر آتش بس منحيث يكي از شرايط تاكيد شده و گفته شده است كه طالبان براي گفتگو و مذاكره چهره هاي شناخته شده را معرفي كنند.به نوشته روزنامه تمام يازده مورد شرايط حكومت افغانستان به ادارات ديپلوماتيك كشور هاي خارجي در كابل فرستاده شده است.

ملي باور
روزنامه غير دولتي ملي باور مي نويسد كه به دنبال دور شدن نام ملا عمر از فهرست سياه امريكا، ايالات متحده بايد در زمينه حذف نام رهبر طالبان از لست سياه سازمان ملل متحد تلاش هاي بيشتر را به خرچ بدهد.روزنامه اين اقدام ايالات متحده امريكا را مهم توصيف كرده و مي نويسد كه با اين كار فضاي اعتماد ميان امريكا و طالبان ايجاد خواهد شد و ديگر اينكه طالبان در افغانستان احساس آرامش خواهند كرد و آماده يي گذاشتن اسلحه به زمين خواهند شد.روزنامه از حكومت افغانستان و مخالفين مسلح خواسته است كه از اين اقدام امريكا استقبال كنند و از اين فرصت در زمينه ختم جنگ در اين كشور استفاده نمايند.اين پيشرفت در مورد دور شدن نام ملا عمر از لست سياه اف بي آي امريكا در حالي به ميان مي آيد كه به نوشته تعدادي از روزنامه ها، حكومت افغانستان براي مذاكره و گفتگو با طالبان مسلح بار ديگر برخي از شروط را مطرح كرده است.

بیشتر بخوانید  شرکت برشنا از افزایش سطح تولید برق در کشور خبر داد

آرمان ملي
روز نامه غير دولتي آرمان ملي مي نويسد كه به سخنگويان حكومت افغانستان توصيه شده است كه منبعد خلاف طالبان و پاكستان حرف نزنند.به نوشته روزنامه، سخنگوي رياست عمومي امنيت ملي افغانستان پس از اين اجازه ندارد كه در كنفرانس هاي خبري اش بر خلاف طالبان و پاكستان سخن گويد.اما روزنامه به نقل از ايمل فيضي سخنگوي رياست جمهوري افغانستان نوشته است كه نشست هاي خبري رياست امنيت ملي به دليل نا هم آهنگ بودن با نهاد هاي ديگر به تعويق افتاده است.

هيواد
روزنامه دولتي هيواد در مطلبي به موضع حكومت افغانستان در مورد تلاش هاي صلح در بيرون از اين كشور به خصوص كوشش هاي ايالات متحده در زمينه تامين صلح در افغانستان پرداخته است.روزنامه مي نويسد كه حكومت افغانستان از تمام تلاش هاي صلح حمايت مي كند مشروط بر اينكه به شكل ميانجيگري به پيش برده شود و رهبري اين گفتگو ها به دوش حكومت افغانستان باشد.روزنامه همچنان مي نويسد كه حكومت افغانستان مي خواهد آنعده از زندانيان طالب كه براي گفتگو هاي صلح از قيد رها مي شوند بايد به حكومت اين كشور تسليم داده شوند.روزنامه مي نويسد كه حكومت افغانستان هم چنان مي خواهد كه مخالفين مسلح بايد بدون كدام قيد و شرط حاضر به مذاكرات صلح شوند و شرايطي را مطرح نه كنند كه مانع تلاش هاي صلح شود.

همرسانی کنید!