مساعدت نقدی با 87 خانواده بیجا شده در ولایت بدخشان

بیجاشده

آریانا نیوز: برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 18000 هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفته است.

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی در افغانستان (ACTED) برای 87 خانواده که از بخش های نا ا من ولسوالی های جرم، یمگان، راغ و یفتل پاین به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود

هر یک از این خانواده ها به مبلغ 18000 هزار افغانی مساعدت نقدی دریافت نموده اند.

بیشتر بخوانید  شاروال کابل استعفا کرد!
همرسانی کنید!