برای 236 خانواده در ولایات لغمان و نورستان مساعدت توزیع شد

بیجا شده

آریانا نیوز: برای 236 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت توزیع شد.

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 236 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، به مبلغ 200 دالر امریکایی و 4 تخته کمپل مساعدت نمود.

برای 5 خانواده بیجاشده ولایت نورستان نیز از سوی اداره مذکور مساعدت های هم چو، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و 2 عدد بشکه توزیع شد.

بیشتر بخوانید  افزایش شمار عساکر بریتانیا در افغانستان
همرسانی کنید!