27 جدی 1394 - همه اخبار

عوامل برکناری والی سابق غور

عوامل برکناری والی سابق غور

آریانا نیوز: سیما جوینده: فقط دفاع از حقوق خانم ها بوده، جلوگیری از غاصبین زمین بوده معرفی مجرمین به سارنوالی بوده و به خاطر اینکه من اسناد را در آنجا پیگیری نکنم، مرا برکنار کردند و عوامل برکناری من این ها بودند.

 

سیما جوینده والی سابق غور می گوید، او بر اساس یک دسیسۀ از سوی متخلفین، غاصبان زمین و تنظیم کننده گان جرایم سازمان یافته، برکنار شده است.

خانم جویند می افزاید که او بنابر وعدۀ که به رئیس جمهور داده بود که در ظرف شش ماه تغییراتی را در این ولایت به میان می آورد، پس از تقررش فوراً دست به کار شده و در مدت پنج ماه و ۲۰ روز به کوتاه ساختن فاصله بین حکومت و مردم پرداخته، از مکاتب نظارت کرده، سطح جرایم را کاهش داده است و برای تأمین امنیت، سنگر به سنگر از نیروهای امنیت وارسی کرده است.

سیما جوینده والی سابق غور می گوید، اقدامات وی در جهت جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با فساد اداری و معرفی افراد متخلف به عدالت، شماری را واداشت تا برعلیه وی دست به توطئه بزند و باعث برکنار وی شود.

او در مورد دلایل برکناری اش چنین گفت:

“فقط دفاع از حقوق خانم ها بوده، جلوگیری از غاصبین زمین بوده معرفی مجرمین به سارنوالی بوده و به خاطر اینکه من اسناد را در آنجا پیگیری نکنم، مرا برکنار کردند و عوامل برکناری من این ها بودند.”

خانم جوینده از حکومت شکایت کرده می گوید، مقامات بدون ارزیابی از کار وی، در برکناری اش اقدام کردند.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان

اما مقامات ارگانهای محل در ارتباط به شکایات خانم جوینده می گویند، دلیل طرح دسیسه به خاطر عزل ساختن خانم جوینده حقیقت ندارد و او بنابر حکومت داری ضعیف برکنار شده است.

عبدالمالک صدیقی معین اداری ریاست مستقل ارگانهای محل گفت، پیشنهاد برکنار خانم جوینده به دلیل عدم اداره خوب قبلاً ارائه شده بود و تبدیلی وی به حیث معاون والی کابل منظور گردید.

به گفتۀ وی تغییر و تبدیلی یکی از ارکان اصلی اداره در یک حکومت به شمار رفته و نتیجه خوب هم داده است.

آقای صدیقی می گوید:

“هم شورای علما، هم مردم ولایت غور، هم جامعۀ مدنی، هم شورای ولایتی و تمام ارگانهای که در آنجا موجود اند، در قسمت حکومتداری ضعیف او شکایت داشتند. بناءً دولت تصمیم گرفت که او را به حیث معاون ولات کابل تبدیل کند که تاکنون غایب بود و به معاونیت ولایت کابل هم مراجعه نکرده است.”

خانم جوینده پُست معاونیت ولایت کابل را نپذیرفته می گوید، در صورتیکه نتواند تقریباْ یک ملیون نفر را در ولایت غور اداره کند، چگونه در کار برای سازماندهی پنج میلیون نفوس ولایت کابل می تواند موفق باشد.

اما معین اداره مستقل ارگان های محل در پاسخ به این سؤال گفت، او در کابل به حیث معاون ولایت توظیف شد که سازماندهی و اداره در دست والی است و معاون، والی را در امور کمک می کند.

عبدالمالک صدیقی گفت، از اینکه خانم جوینده به حیث معاون والی کابل هم به این اداره مراجعه نکرده است، به عوض وی کسی دیگر پیشنهاد شده و انفکاک اش از این پُست نیز مطالبه گردیده است.

بیشتر بخوانید  اقدام غیر انسانی طالبان علیه بی‌جاشده گان داخلی در کابل
همرسانی کنید!