پیش بینی سناریوهای احتمالی برای افغانستان؛ از افول اقتصادی تا احیای دوباره القاعده!

پیش بینی سناریوهای احتمالی برای افغانستان؛ از افول اقتصادی تا احیای دوباره القاعده!

آریانا نیوز: سازمان استخبارات مرکزی امریکا (سیا) سناریوهای احتمالی را تا دو سال دیگر برای افغانستان تحت تسلط طالبان پیش بینی کرده است…

سازمان استخبارات مرکزی امریکا به تازه گی چهار سناریوی احتمالی را برای افغاستان تحت حکومت طالبان پیش بینی کرده که شامل اقتصاد ضعیف، وخامت اوضاع حقوق بشر، بازگشت داعش و احیای القاعده است.

سازمان سیا به تازه گی پیش بینی کرد طالبان تا دو سال دیگر با گسترش کنترول خود بر افغانستان، بیش از دو دهه گذشته، باعث دوری بیش از حد مردم از حکومت، اقتصاد ضعیف و عقبگرد در آزادی های مدنی خواهد شد.

سناریوهای پیش بینی شده سازمان سیا درباره افغانستان شامل وخامت اوضاع حقوق بشر، ناامنی غذایی که منجر به قحطی خواهد شد، سهل انگاری طالبان، نیاز افغان ها به پول نقد و روی آوردن آنها به مهاجرت خواهد بود.

همچنین به باور سیا دشواری در همکاری با طالبان احتمالا بازیگران منطقوی مرتبط با افغانستان را وادار خواهد کرد تا تلاش هایشان را در این کشور محدود کنند.

سیا همچنین پیش بینی کرد شاخه خراسان داعش به حیث جدی ترین تهدید برای غرب، منطقه و طالبان خواهد بود و شبکه القاعده در بلندمدت نیاز به بازسازی و احیا خواهد داشت.

سازمان سیا اعلام کرده است طالبان تا سال ۲۰۲۵ به کمک های بین المللی برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در افغانستان وابسته خواهد بود و از سوی دیگر، به هر میزانی که با جهان درگیر شود منزوی تر خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید  اعلامیه‌ ارگ تحت کنترول طالبان درباره ریشه کن شدن بیماری پولیو در افغانستان
همرسانی کنید!