اختصاص زمین برای مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان

اختصاص زمین برای مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان

آریانا نیوز: به گفتۀ سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان این نمره های زمین، به افرادی توزیع می شود که زمین ندارند…

یک مقام ارشد طالبان ادعا می کند که دوصد هزار نمره زمین برای مهاجرین افغان برگشت داده شده از پاکستان اختصاص داده شده است.

عطاالله عمری ، سرپرست وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ویدیویی گفته است که این نمره های زمین در چهارچوب شهرک ها در همه ولایت ها آماده شده است و به افرادی توزیع می شود که زمین ندارند.

به گفتۀ آقای عمری ، به خانواده های که تا ده عضو دارند ، ۱۰ بسوه زمین و به خانواده های که بیش از ده عضو دارند ، ۱۵ بسوه زمین در نظر گرفته شده است که با پنجاه فیصد تخفیف برایشان توزیع می شود و در سال اول هیچ پولی از آنها گرفته نخواهد شد.

این در حالی است که روند اخراج مهاجرین افغان بی اسناد از پاکستان از اول ماه نوومبر تشدید یافته است.

طی حدود دو ماه اخیر بیش از چهارصدو پنجاه هزار افغان از پاکستان به طور جبری و یا داوطلبانه به افغانستان بازگشته اند.

بسیاری این افغان ها می گویند ، کمک هایی که تا حال از حکومت طالبان و نهاد های امداد رسان دریافت کرده اند کافی نیست.

 

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت پرداخت بدهی های شرکت برشنا از زبان سخنگوی این شرکت
همرسانی کنید!