تاکید رییس جمهور غنی بر تسریع روند توزیع تذکره های الکترونیکی

تاکید رییس جمهور غنی بر تسریع روند توزیع تذکره های الکترونیکی

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در نشستی با مسئولین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گزارش آنان را در مورد فعالیت های تیم تخنیکی، ساخت سیستم ها، انکشاف و توزیع تذکره های الکترونیکی استماع کرد…

در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که با توجه به معیارهای بین المللی، سیستم ها در ادارات و وزارتخانه ها بیشتر انکشاف یافته و به منظور بهبود امور، ظرفیت های بشری را آموزش داده ایم.

به نقل از ارگ، وی در مورد تطبیق سیستم ها، نبود محتویات، تغییر اولویت ها هنگام تبدیلی رهبری ادارات، تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضه خدمات و سایر موضوعات مربوطه، به رییس جمهور معلومات داد.

رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گفت که ضمن طرح سیستم کاری بخاطر افزایش قوای بشری، در حدود شش میلیون تذکره الکرونیکی را توزیع کرده اند و تقاضا برای هشت میلیون تذکره الکترونیکی وجود دارد.

رییس جمهور غنی از مسئولین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر ایجاد ظرفیت ها و سیستم ها و توزیع شش میلیون تذکره الکترونیکی تشکر کرد و بر تسریع این روند تاکید ورزید. وی افزود که به منظور حل مشکلات و تسریع فعالیت باید از ظرفیت های موجوده داخلی، استفاده صورت گیرد.

رییس جمهور خاطرنشان کرد که دافغانستان بانک دیجیتالی شده است و وزارت های امور داخله، دفاع ملی، معارف، صحت عامه و انکشاف دهات در اولویت قرار دارند. باید سیستم خزاین، بودجه و پرداخت معاشات وزارت مالیه به گونه کامل دیجیتالی گردد.

رییس جمهور غنی به رییس عمومی ادارۀ امور و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر ترتیب پیشنهاد در خصوص جلوگیری از تکرار عمل و ایجاد و انکشاف سیستم واحد به عوض سیستم های مختلف، هدایت داد.

بیشتر بخوانید  اشرف غنی معامله با آسترالیا را تکذیب کرد!

رییس جمهور، گفت که در صورت دیجیتالی شدن افغانستان، تادیات آسان و خدمات و امور مدیریتی پروژه های زیربنایی به مراتب موثرتر می گردد.

رییس جمهور کشور در اخیر سخنانش خطاب به مسئولین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که بالای این اداره سرمایه گذاری می شود، با بسیار اعتماد کارهای خویش را ادامه داده و شبکه های تانرا گسترش دهید، زیرا کار تان زمانی موثر می باشد که به سایر ادارات تعمیم یابد.

 

همرسانی کنید!