22 جدی 1395 - همه اخبار

دیدار اکلیل حکیمی با وزرای صحت عامه، فواید عامه و زراعت، آبیاری و مالداری

دیدار اکلیل حکیمی با وزرای صحت عامه، فواید عامه و زراعت، آبیاری و مالداری

آریانا نیوز: در این ملاقات در رابطه به مصرف بودجه انکشافی، تطبیق پروژه های انکشافی نظر به اولویت ها و نیازمندی مردم و شماری موارد دیگر بحث و گفتگو صورت گرفت.

 

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته با محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، محترم داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، محترم محمود بلیغ وزیر فواید عامه، معینان محترم وزارت  های انرژی و آب، کار و امور اجتماعی، اقتصاد، رئیس برشنا شرکت و سرپرست شاروالی کابل در دفتر کارش ملاقات نمود.

 

در این ملاقات در رابطه به مصرف بودجه انکشافی، تطبیق پروژه های انکشافی نظر به اولویت ها و نیازمندی مردم و شماری موارد دیگر بحث و گفتگو صورت گرفت.

 

مقامات وزارت خانه ها و ادارات متذکره در مورد مصرف بودجه، تطبیق پروژه های انکشافی گزارشات کاری شان را به جلسه ارایه نمودند.

در اخیر جلسه فیصله بعمل آمد که وزارتخانه ها و ادارات ذیربط در زمینه گام های محکم و استوار بردارند تا افغانستان بسوی خودکفایی اقتصادی سوق گردد.

قابل تذکر است که مصرف بودجه انکشافی بادرنظرداشت موثریت و مثمریت از جمله تعهدات عمده دولت افغانستان با مردم و جامعه جهانی میباشد و وزارت مالیه بمنظور مصرف بودجه تسهيلات زیادی را برای واحد های بودجوی فراهم نموده و در صورت مشکل در قسمت مصرف بودجه این وزارت با آنها در بخش تخنیکی همکاری لازم مینماید.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!