22 میزان 1394 - همه اخبار

حقانی: قتل متجاوزان روا و جایز است

حقانی: قتل متجاوزان روا و جایز است

آریانا نیوز: مولوی عبدالظاهر حقانی گفت که قتل آنها که بر حریم شما تجاوز می کنند، برای شما روا و جایز است.

 

یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم خواست که در برابر جنگجویانی بیاستند که بر نیرو های اردو و پولیس ملی، حمله می کنند.

 

مولوی عبدالظاهر حقانی گفت: قتل آنانی جایز است که بر حریم مسلمانان تجاوز می کنند.

 

او که در اجلاس علمای دینی و عدهء از نماینده گان مردم صحبت می کرد گفت:

 

“هر کسی که چه به جامه عرب باشد، یا چیچین، چه به جامهء ازبیک باشد و یا افغان، اگر عسکر مسلمان اردو و یا پولیس شما را بکشد، در برابر او بیایستد. زیرا قتل آنها که بر حریم شما تجاوز می کنند، برای شما روا و جایز است.”

 

در این نسشت تعدادی از نماینده گان مردم نیز حمایت خود را از پولیس و اردوی کشور اعلان کردند.

 

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان اخیراً از مردم خواست تا با پولیس و اردوی ملی همکار باشند.

 

 

بیشتر بخوانید  افزایش نگرانی ها از وضعیت بحرانی مهاجرین افغان در پاکستان
همرسانی کنید!