8 جدی 1390 - همه اخبار

جنایات پاکستانی ها باعث وحدت بیشتر ما میگردد

جنایات پاکستانی ها باعث وحدت بیشتر ما میگردد

آشکار است که دشمنی نظامیان پاکستانی با افغانستانی ها پیشینه طولانی دارد. انها از مدت ها قبل تلاش داشتند که افغانستان را بخاطر اهداف شان بی ثبات وضعیف سازند. ولی در اغاز نمیتوانستند این کار را به سادگی انجام دهند زیرا در ان زمان افغانستان دارای نظام و اردوی منظم بوده و پاکستانی ها از مداخلات مستقیم در امور کشور ما هراس داشتند ولی بعد از سقوط دولت سردار محمد داود خان و روی کار امدن حکومت تره کی زمینه مداخلات به انها مساعد گردیده و از ان زمان تاکنون انها توانستند افغانستان را با چالش های زیادی روبرو نمایند. زیرا پاکستان هیچگاه نمیخواهد در کنارش افغانستان با ثبات وقوی وجود داشته باشد از همین رو تلاش میورزد تا به هرشکل ممکن ملت افغانستان را با بدبختی های بیشتر روبرو ساخته و به اهداف خویش نایل گردد بعد از بروی کار امدن حکومت مجاهدین انها تلاش بیشتر نموده تا جنگ و بدبختی در افغانستان پایان نیابد و باالوسیله یکعده افراد خود فروخته حکومت مجاهدین را نیز با چالش کشیده سرانجام گروه طالبان را ایجاد و بالای مردم ما حاکم و تحمیل نمود.

گروه طالبان بدستور پاکستانی ها از جنایات ومظالم فراوان بالای مردم دریغ نورزیده و کشور ما را مبدل به پایگاه تروریستان بین المللی ساخته تا اینکه جامع جهانی با احساس خطر از انها به یاری مردم افغانستان شتافته و انان را مجبور به ترک کشور نموده راهی پاکستان که در انجا تولید و تجهیز گردیده بودند ساختند. اما کشور پاکستان انها را دوباره از حالت پراگندگی منسجم نموده بخاطر انجام اعمال تخریبی و تروریستی به کشور ما فرستاد. اینبار بیشتر از بیش از خشونت جنایات در مقابل افغانستانی ها کار گرفته تا با انجام چنین جنایات شکست شان را جبران وباداران شانرا خوشنود سازند. زیرا کشتن افغانستانی ها را پاکستانی ها به سود خود دانسته و خواهان ادامه ان هستند.

بیشتر بخوانید  گزارش یک مقام حکومت درباره شمار زندانیان خارجی در بند طالبان

همه اگاهی دارند که دشمنان ما با راه اندازی توطئه دیگری میخواهند بین مردم مسلمان ما که سالیان زیادی را همانند برادر در کنار هم زندگی نموده اند نفاق ایجاد تا ازاین طریق به اهداف خصمانه شان نایل گردند.
انجام حمله وحشیانه از سوی انها بالای عزا داران محرم در شهر کابل ومزارشریف که منجر به شهادت تعدادی زیادی از هموطنان مسلمان وبیگناه ما گردید توقع دارند بین مردم ما نفاق ایجاد واز ان بنفع خویش سود برند ولی یقین داشته باشند که نمیتوانند با انجام چنین جنایات نابخشودنی به اهداف شوم شان برسند زیرا افغانستانی ها بیشتر ازبیش دشمنان خود را خوب شناخته ازچال ، نیرنگ وفریب انها بطور کامل اگاهی حاصل نموده اند.

پاکستانی ها فراموش نکنند که دیگر نمیتوانند ملت مسلمان و مجاهد افغانستان را فریب دهند. زیرا افغانستانی ها با درک واقعیت ها دیگر به انان اجازه نخواهد داد که با راه اندازی اینگونه توطئه و دسایس به اهداف شوم شان برسند. یقین داشته باشند که به یاری خداوند متعال در فرجام به سرنوشت افغانستانی ها دچار و در اتشی که برای ما افروخته اند خود سوخته محو و نابود خواهند شد.

همرسانی کنید!