6 سنبله 1393 - همه اخبار

توقف در روند تفتیش مجدد آراء

توقف در روند تفتیش مجدد آراء

 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش مجدد آرا از روزگذشته تا کنون متوقف است.

عبدالرحمان هوتکی معاون این کمیسیون در کابل به خبرنگاران دلیل به میان آمدن این سکتگی را موجودیت مشکلات تخنیکی و عدم هماهنگی میان تیم تخنیکی کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات خواند.

این در حالیست که ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی از صبح روزگذشته از اشتراک در روند تفتیش مجدد آرا خود داری کرده اند.

محمد الله حیدری یک عضو این تیم گفت تا زمانی که خواسته های آنان پذیرفته نشود به این روند نمی پیوندند.

محفوظ نبودن کتابچه های رای دهنده گان، یکجا بودن آراء چند محل، عدم بازرسی آرا محلات نا امن و نشانه های مشابه در آراء از مواردی اند که تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که باید به آن رسیده گی صورت گیرد.

در عین حال تیم تحول و تداوم می گوید که یونما یا سازمان ملل متحد در افغانستان تقاضا کرده تا آنان نیز روند تفتیش باز شماری آرا را ترک گویند.

داوود سلطان زوی یک عضو این تیم می گوید به شرط تامین شفافیت و تسریع روند تفتیش، پروسه را ترک خواهند گفت.

تا کنون مشخص نشده که روند تفتیش مجدد بدون حضور ناظرین دو تیم انتخاباتی دوباره چی وقت آغاز می شود.

بیشتر بخوانید  واکنش‌ عفو بین‌الملل به نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان
همرسانی کنید!