25 اسد 1395 - همه اخبار

تلاش حکومت در جهت رشد مهارت های زنان درامور معدنکاری

تلاش حکومت در جهت رشد مهارت های زنان درامور معدنکاری

آریانا نیوز: سرپرست وزارت معادن وپترولیم با مینه شیر زوی ریس پروژه پرموت زنان در بخش حکومت داری خوب  دیدار کرد.

 

دراین دیدار محترمه غزال حبیب یار صافی  سرپرست وزارت معادن وپترولیم از پروژه پرموت که در عرصه تقویت توانمندی زنان افغان تلاش می ورزد ابراز امتنان نموده گفت: پروژه پرموت یکی  از برنامه های توانمند سازی زنان است که وزارت معادن وپترولیم تلاش دارد تا از آن بطور همه جانبه در راستای ظرفیت سازی زنان در عرصه معدنکاری استفاده نماید.

 

متقابلآ  خانم شیرزوی ضمن معرفی برنامه های پروژه پرموت گفت: برنامه ظرفیت‎سازی زنان برای مدت پنج سال تنظیم گردیده که یکسال آن سپری شده است، شامل بخش های (زنان و حکومت‎داری، زنان ورهبریت، دادخواهی برای زنان و رشداقتصادی زنان) میگردد.

 

بعدآ محترم سرپرست وزارت معادن وپترولیم پیشنهادات را  در راستای تدوین استراتیژی طویل المدت جندر و پالیسی های توانمند سازی زنان، جذب فارغین پوهنتون های زمین شناسی وپولی تخنیک کابل مطابق رشته در امورمعدنکاری وجذب زنان توانمند در سطح رهبری این وزارت با درنظرداشت لیاقت وشایستگی شان باهم صحبت های مفصل وهمه جانبه نموده وخاطرنشان گردید تا در آینده بخاطر ایجاد فضای بهتر کاری، در عرصه توانمند سازی زنان روی موادات تفاهمنامه دو جانبه، جلسات وکارهای مقدماتی صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید  ماریا زاخارووا: تماس با طالبان به منافع ملی روسیه است
همرسانی کنید!