26 سرطان 1395 - همه اخبار

تقرری های جدید در وزارت امورداخله و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

تقرری های جدید در وزارت امورداخله و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

آریانا نیوز: عبدالظاهر فیض زاده بحیث مشاور وزارت امورداخله  در امور اقوام ، قبایل و روابط عامه ، و پاسوال محمد آصف جبار خیل، در پست مل پاسوال بحیث قوماندان سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی تعین شدند.

 

به اساس پیشنهاد وزارت امورداخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان عبدالظاهر فیض زاده فرزند عبدالخالق در بست کمبود رتبه اول ملکی بحیث مشاور وزارت امورداخله  در امور اقوام ، قبایل و روابط عامه ، و پاسوال محمد آصف جبار خیل فرزند محمد اسلم افسر احتیاط پیژنتون ، در پست مل پاسوال بحیث قوماندان سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی طبق تشکیل سال 1395 تعین و منظور است .

 

وزارت امورداخله موفقیت هر چی بیشتر شان را ازبارگاه ایزد متعال در جهت تامین امنیت کشور وخدمت به مردم شریف افغانستان آرزو مینماید.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!