31 سرطان 1395 - همه اخبار

تشکیل جلسه فوق العاده در شورای عالی ستره محکمه

تشکیل جلسه فوق العاده در شورای عالی ستره محکمه

آریانا نیوز: شورا درین جلسه درمورد ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ، طرز العمل تقرر قضات محاکم اختصاصی ابتدائیه  و استیناف رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری را تصویب نمود.

 

شورای عالی ستره محکمه بعداز ظهر روز گذشته تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه فوق العاده داده و برموضوعات شامل اجنداء رسیده گی بعمل آورد .

 

شورا نخست با رعایت  حکم ماده نهم فرمان شماره 53 مورخ 10ر4ر1395 جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ، طرز العمل تقرر قضات محاکم اختصاصی ابتدائیه  و استیناف رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری را تصویب نموده  و امریت عمومی اداری قوه قضائیه را مکلف به تطبیق احکام این طرز العمل ساخت .

 

بعداً طرح جدید قانون تشکیل و صلا حیت قوه قضائیه که برخی ازمواد آن با منظوری تشکیل ریفورمی قوه قضائیه در سالجاری به حالت تعلیق  درآمده بود ، و اکنون با توجه به نیازهای قضایی و ساختاری قوه قضائیه وبارعایت احکام قانون اساسی افغانستان اماده گردیده مورد بحث قرارگرفته  و به منظور دقت بیشتر در زمینه ، موضوع به جلسه بعدی موگول گردید .

 

سپس وضعیت مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه مورد ارزیابی قرارگرفته و فعالیت اداره مراقبت قضایی  که طی د و هفته گذشته یازده تن  مشمول چهارکارمند اداری محاکم ولایات هرات وبلخ و برخی ازکمیشنکاران و اشخاص غیرمنسوب به قوه قضا ئیه را  به اتهام رشوه ، فریبکاری و تزویر اسناد بالفعل دستگیرنموده و قضایا را بعداز اجـــراات لازم غرض انجام رسیده گی قانونی به مرا جع عدلی کشور فرستاده است ،  رضائیت بخش خوانده شده  و نیزازهمکاری ریاست محترم امنیت ملی ولایت بلخ درین راستا اظهارامتنان بعمل آمد  .

بیشتر بخوانید  وقوع یک حمله تروریستی بالای مسجد شیعیان در ولایت هرات

 

درادامه جلسه همچنان روی برخی از مسایل کادری واموزشی قوه قضائیه غوربعمل امده و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

همرسانی کنید!