27 جدی 1395 - همه اخبار

بودجه ملی سال 1396 با اکثریت آرا تصویب شد

ولسی جرگه

آریانا نیوز: بنابرگزارش وزارت مالیه، ولسی جرگه امروز دوشنبه  بودجه ملی سال 1396 را تصویب نمود.

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه از وکلای محترم ملت اظهار سپاس و امتنان نمود که با در نظر داشت منافع ملی کشور بودجه سال 1396 را با  اکثریت آرا تصویب نمودند.

 

وزیر مالیه از تمام واحد های بودجوی تقاضا مینماید تا با در نظرداشت امکانات، موثریت و منافع ملی کشور بودجه ملی سال 1396 به مصرف برسانند.

قابل تذکر است بودجه ملی برای سال 1396 مبلغ  429 میلیارد افغانی که از جمله مبلغ 268.4  میلیارد افغانی آنرا بودجۀ عادی و مبلغ 161 میلیارد افغانی آنرا بودجۀ انکشافی تشکیل میدهد که با در نظرداشت محدودیت های فعلی، تطبیق پروژه های ملی، ساختار ادارات، تعادل میان مصارف و عواید، بودجه به اساس امکانات، تعهدات دونر ها، تکمیل پروژه های در حال جریان و تمرکز بالای مثمریت و موثریت پروژه ها ترتیب گردیده است.

 

قابل تذکر است که 38% بودجه سال 1396 از طریق منابع داخلی و متباقی از طرف کمک کننده گان بین المللی تمویل میگردد. این در حالیست که سال گذشته 30% بودجه از منابع داخلی تمویل میگردید.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!