توزیع بسته های غذایی برای 541 فامیل بیجا شده در ولایت جوزجان

توزیع بسته های غذایی برای 541 فامیل بیجا شده در ولایت جوزجان

آریانا نیوز: به اساس معلومات اداره مهاجرین جوزجان، 541 فامیل بیجا شده ولسوالی های مردیان و منگجیک ولایت جوزجان، مستحق کمک شناسایی شدند و بسته های مواد غذایی تهیه شده از طرف سازمان جهانی غذا، برای ایشان توزیع شد…

برای 541 فامیل بیجا شده ولسوالی های مردیان و منگجیک ولایت جوزجان، از طریق اداره امور مهاجرین آن ولایت بسته های غذایی، طی سه روز گذشته توزیع گردید.

به اساس معلومات اداره مهاجرین جوزجان، خانواده های یادشده که در ساحات مختلف ولسوالی های آقچه، خواجه دوکو و مرکز شهر شبرغان جابجاشده اند، از جانب موسسات همکار، در هماهنگی با اداره امور مهاجرین، سروی و مستحق کمک شناسایی شدند و بسته های مواد غذایی تهیه شده از طرف سازمان جهانی غذا، برای ایشان توزیع شد و قرار است در آینده نزدیک، بسته های غیر غذایی نیز برای آنها توزیع شود.

به گفته منبع از مجموع بیجا شده های ولسوالی های مردیان و منگجیک، یک هزار و 821 فامیل سروی و از آن جمله 921 فامیل مستحق کمک شناخته شده اند و همه آنها از این کمک ها مستفید می شوند.

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور پس از برف باری های اخیر
همرسانی کنید!