4 جدی 1390 - همه اخبار

برگزاري جلسه نوبتي كميته دائمي قوانين شوراي وزيران

برگزاري جلسه نوبتي كميته دائمي قوانين شوراي وزيران

جلسه نوبتي كميته دائمي قوانين شوراي وزيران با بحث روي طرحها و مقرره هاي ارائه شده از سوي وزارت عدليه در كاخ شوراي وزيران برگزار شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري ، در آغاز جلسه ؛ معاون اول رياست جمهوري رسيدگي به امور قوانين را بخشي مهمي از امور كاري دولت شمرده تاكيد كرد تا در زمينه طرح و تدوين قوانين از فرصت هاي ممكنه استفاده لازم صورت گيرد.

سپس وزير عدليه به ترتيب طرح هاي قانون محصول حق العبور، مقرره تنظيم روابط حكومت با شوراي ملي و مقرره تدوير نمايشگاه پيشرفت هاي اقتصادي را به جلسه ارائه كرد.

طرحهاي ياد شده مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته و در هر مورد از سوي اعضاي مجلس پيشنهادات و نظرياتي ارائه گرديد.

با در نظرداشت، نظريات و پيشنهادات ارائه شده جلسه كميته قوانين شوراي وزيران، تصميم اتخاذ گرديد كه طرح قانون حق العبور با در نظر داشت نكات ارائه شده مورد تائيد قرار گرفته و بمنظور طي مراحل به شوراي وزيران محول گرديد.

طرح مقرره تنظيم روابط حكومت با شوراي ملي منحيث كل مورد تأئيد قرار گرفته و فيصله بعمل ‌آمد تا بمنظورتنظيم و آوردن اصلاحات پيشنهادي مجلس، كميته اي زير نظر وزير عدليه و به عضويت وزير دولت در امور پارلماني و محمد اشرف رسولي وزير مشاور در امور عدلي و حقوقي، طرح مقرره تنظيم روابط حكومت با شوراي ملي را مورد بازبيني قرارداده و سپس متن اصلاح شده را به شوراي وزيران بسپارند.

به همينگونه طرح مقرره تدوير نمايشگاه پيشرفتهاي اقتصادي، نظر به داشتن نواقص و كاستي ها، دوباره به وزارت عدليه سپرده شد تا پس از اصلاح و رفع كاستي هاي موجود در آن به يكي از جلسات آينده كميته قوانين شوراي وزيران محول گردد.

بیشتر بخوانید  تاکید سازمان شانگهای بر ضرورت همکاری طالبان برای مقابله با تروریزم
همرسانی کنید!