4 جدی 1390 - همه اخبار

برگزاري جلسه نوبتي كميته دائمي قوانين شوراي وزيران

برگزاري جلسه نوبتي كميته دائمي قوانين شوراي وزيران

جلسه نوبتي كميته دائمي قوانين شوراي وزيران با بحث روي طرحها و مقرره هاي ارائه شده از سوي وزارت عدليه در كاخ شوراي وزيران برگزار شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري ، در آغاز جلسه ؛ معاون اول رياست جمهوري رسيدگي به امور قوانين را بخشي مهمي از امور كاري دولت شمرده تاكيد كرد تا در زمينه طرح و تدوين قوانين از فرصت هاي ممكنه استفاده لازم صورت گيرد.

سپس وزير عدليه به ترتيب طرح هاي قانون محصول حق العبور، مقرره تنظيم روابط حكومت با شوراي ملي و مقرره تدوير نمايشگاه پيشرفت هاي اقتصادي را به جلسه ارائه كرد.

طرحهاي ياد شده مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته و در هر مورد از سوي اعضاي مجلس پيشنهادات و نظرياتي ارائه گرديد.

با در نظرداشت، نظريات و پيشنهادات ارائه شده جلسه كميته قوانين شوراي وزيران، تصميم اتخاذ گرديد كه طرح قانون حق العبور با در نظر داشت نكات ارائه شده مورد تائيد قرار گرفته و بمنظور طي مراحل به شوراي وزيران محول گرديد.

طرح مقرره تنظيم روابط حكومت با شوراي ملي منحيث كل مورد تأئيد قرار گرفته و فيصله بعمل ‌آمد تا بمنظورتنظيم و آوردن اصلاحات پيشنهادي مجلس، كميته اي زير نظر وزير عدليه و به عضويت وزير دولت در امور پارلماني و محمد اشرف رسولي وزير مشاور در امور عدلي و حقوقي، طرح مقرره تنظيم روابط حكومت با شوراي ملي را مورد بازبيني قرارداده و سپس متن اصلاح شده را به شوراي وزيران بسپارند.

به همينگونه طرح مقرره تدوير نمايشگاه پيشرفتهاي اقتصادي، نظر به داشتن نواقص و كاستي ها، دوباره به وزارت عدليه سپرده شد تا پس از اصلاح و رفع كاستي هاي موجود در آن به يكي از جلسات آينده كميته قوانين شوراي وزيران محول گردد.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی طالبان درباره بازگشایی سفارت امریکا در کابل
همرسانی کنید!