28 قوس 1390 - همه اخبار

افغانها تا حال در زندگی شخصی خود مصئونیت ندارند

افغانها تا حال در زندگی شخصی خود مصئونیت ندارند

رئيس جمهور حامد کرزى گفته است افغانستان توانسته است ثبات سياسى خود را بدست بياورد، ولى افغانها  در زندگى  شخصى خود تا حال هم مصئونيت را بدست نياورده اند. موصوف اين موضوع را درمصاحبه با تلويزيون امريکايى CNN اظهار داشته است.

در این باره اژانس خبری پژواک به نقل از اژانس خبری «IP» امريکا که قسمت هاى از اين مصاحبه را به نشر رسانيده، خبر داده است.

رئيس جمهور حامد کرزى دراين مصاحبه گفته: “جامعه جهانى ونيروهاى بين المللى در ده سال گذشته توانسته اند که درکشور ثبات سياسى را تامين کنند”.

ولى رئيس جمهور کرزى گفته که نيروهاى بین المللی، ايالات متحده امريکا وحکومت افغانستان موفق نشده اند، تا براى افغانها درزندگى شخصى و روزمره انها ثبات ومصئونيت را تامين نمايند.

رئیس جمهور کرزی گفته که نيروهاى مشترک توانسته اند، تا فعاليت هاى طالبان مسلح را کاهش دهند، ولى موصوف در اين مصاحبه نگفته است  که انها در اين جنگ پيروز شده اند.

رئیس جمهور افغانستان خاطرنشان ساخته: “ما بايد کمى منتظر باشيم تا مشاهده کنيم که ملت افغانستان بشکل واقعى ان از مفاد موفقيت ها و دستاوردهاى ما مستفيد شود”.

رئيس جمهورکرزى همچنان در اين مصاحبه گفته است که از گشايش دفتر سياسى براى طالبان استقبال مى کند، جايى که مسوولين افغان وساير مسوولين بتوانند روى حل سياسى جنگ کنونى  صحبت و مذاکره نمايند.

به گفته موصوف، اگر درمورد گشايش دفتر سياسى خود طالبان تصميم بگيرند، به اين معنى خواهد بود که  انها با مذاکرات صلح مخالفتى ندارند.

مذاکرات صلح به هدف ختم جنگ کنونى درافغانستان هنگام متزلزل گرديد  که استاد برهان الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح،  در تاريخ 29 سنبله در کابل ضمن يک  حمله انتحارى کشته شد.

بیشتر بخوانید  هشدار ریاست هواشناسی از احتمال برفباری و باران‌های شدید در 28 ولایت کشور

پس ازکشته شدن او ، رئيس جمهور حامد کرزى  مذاکرات با طالبان مسلح را به تعويق انداخت وافزود که انها غرض مذاکرات صلح ادرس مشخصى ندارند.

هفته گذشته  دريک جلسه رهبران جهادى  تحت رياست رئيس جمهور کرزى پيشنهاد صورت گرفت که اگر گشايش دفتر طالبان در افغانستان ممکن نباشد، طالبان مى توانند درترکيه يا عربستان سعودى دفترى را ايجاد نمايند.

رئيس جمهور کرزى در اين مصاحبه با تلويزيون امريکايى CNN گفته: “دفتر يا ادرس طالبان بايد مشخص باشد، نماينده گان ان بايد با صلاحيت باشند و از تحريک طالبان بگونه  دقيق  نماينده گى نمايند”.

رئيس جمهور کرزى همچنان گفته که چون رهبران طالبان در کشور همسايه پاکستان مقيم اند، به همين دليل همکارى واشتراک پاکستان در مذاکرات  وپروسه حقيقى صلح ضرورى ومهم است.

همرسانی کنید!