افغانستان با تروریزم می جنگد

افغانستان با تروریزم می جنگد

رییس جمهور محمد اشرف غنی می گوید، افغانستان امروز به نماینده گی از همسایه های خویش در برابر تروریزم در جنگ است.

 

رییس جمهورغنی روز گذشته طی سخنرانی در شورای امور بین المللی هند در دهلی جدید گفت:

 

“هرگونه حمایت دولت ها از شبکه های تروریستی و پناه دادن به این شبکه ها، در واقع تمام نظام های دولتی را به مخاطره می اندازد و ما در برابر آن باید مبارزه کنیم.”

 

همچنان رییس جمهور افغانستان گفته است تا زمانیکه هماهنگی منطقوی میان دولت ها به میان نیاید، تروریزم از منطقه ریشه کَن نخواهد شد.

 

رییس جمهور غنی در این سخنرانی اش با اشاره به فعالیت های گروهء تندرو داعش گفته است:

 

“ما با ماهیت جدید تروریزم مواجه هستیم که اکنون به یک سیستم مبدل شده، با اقتصاد جرمی پیوند خورده و با مقدار بی سابقهء تمویل مالی چهره وحشی به خود گرفته است.”

 

وی همچنان در ادامه گفت که این آزمون بزرگ از همهء دولت ها و نظام ها می خواهد تا به گونهء جامع، مشترک و بنیادی در برابر آن مبارزه کنند.

 

رییس جمهور افغانستان در آخرین روز سفر رسمی اش به هندوستان طی سخنرانی در شورای امور بین المللی هند در دهلی جدید در پهلوی آزمون ها و تهدید های که افغانستان و منطقه با آن روبرو است از فرصت ها نیز یاد آور شد.

 

به گفتهء رییس جمهور غنی، در پانزده سال آینده قراراست افغانستان به بزرگترین تولید کننده مس و آهن در جهان مبدل شود.

 

وی همچنان موقعیت افغانستان را بهترین امیتاز این کشور دانسته گفته است که افغانستان مانند چهاراهی است که می تواند مانند قرن هژدهم راه ترانزیتی نظریات، افراد و اموال تجارتی باشد.

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!

 

به باور رییس جمهور غنی قرار است افغانستان در 25 سال آینده پیوند دهندهء آسیای میانه، جنوب غرب و شرق آسیا شود.

 

رییس جمهور افغانستان گفت:

“زمانی فرا خواهد رسید که شما صبحانه را در دهلی، نان چاشت را در پشاور و نان شب را در کابل صرف کنید.”

 

رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است، امیدوار است چیزی که امکان دارد، روزی به حقیقت هم بپیوندد.

همرسانی کنید!