4 سرطان 1391 - همه اخبار

افزایش نگرانی ها از جمع آوری پیش از وقت پسته در ولایت بادغیس

افزایش نگرانی ها از جمع آوری پیش از وقت پسته در ولایت بادغیس

 

باشنده گان حوزه غرب کشور به جنگل های پسته این ولایت هجوم می آورند ومحصولات پسته پیش از پخته شدن جمع آوری  می شود.
رئیس زراعت بادغیس خواهان تلاش نیروهای امنیتی برای حفظ محصولات پسته درین ولایت است .رئیس زرعت این ولایت ولایت می گوید که همه ساله شمارزیادی از باشنده گان حوزه غرب کشور به جنگل های پسته این ولایت هجوم می آورند ومحصولات پسته پیش از پخته شدن جمع آوری  می شود.

وی تاکید می ورزد که این روند پسته کشور را در بازار های جهانی بدنام ساخته است .

هم اکنون نزدیک به چهل هزار هکتاز جنگ پسته درولایت بادغیس وجود دارد وهمه ساله شمارزیادی از شهروندان کشور از راه جمع آوری پسته به مفاد قابل توجهی دست می یابند اما از چند سال به این سو پسته این ولایت پیش از وقت چیده می شود.

حفیظ الله بینیش رئیس زراعت بادغیس می گوید که همه ساله هزار ها تن برای جمع آوری محصولات پسته به جنگل های پسته این ولایت هجوم می آورند وپیش ازآنکه پسته به پختگی برسد توسط این افراد چیده می شود که این روند جنگل های پسته این ولایت را سخت زیانمند ساخته است .

وی از نیروهای امنیتی می خواهد که برای حفظ این جنگل ها تا هنگام پخته شدن  پسته تلاش کنند.

رئیس زراعت بادغیس تاکید می ورزد به دلیل زود هنگام چیدن پسته بیشتر این پسته ها بدون مغز هستند واین موضوع باعث بدنام شدن محصولات پسته کشور در بازار های جهانی شده است وسالانه دها ملیون دالر به  هدر می رود.

درهمین حال شماری از مردم بادغیس عدم توجه شماری از شهروندان از جنگل های پسته را دلیل شکستن پیش از وقت شول پسته عنوان می کنند وتاکید می ورزند باید مسئولان امنیتی برای حفظ این سرمایه های عامه تلاش جدی کنند.

از سوی دیگر رئیس زراعت بادغیس می گوید که درتلاش است تا باشنده گان محل را برای حفظ جنگ های پسته سهم بیشتر دهند وازین راه هم از تخریب این جنگ ها جلوگیری می شود وهم حاصل بیشتری بدست خواهد آمد .

گفته می شود حاصلات پسته امسال در بادغیس در ده سال گذشته بی سابقه است واگر مسئولان دولتی برای حفظ این محصولات تا هنگام پخته شدن پسته تلاش نکنند دها ملیون دالر سرمایه ملی به هدر خواهد رفت .

همرسانی کنید!