22 میزان 1394 - همه اخبار

اعلان آماده گی موسسات امداد رسانی برای انتقال کمک ها به ولایت کندز

اعلان آماده گی موسسات امداد رسانی برای انتقال کمک ها به ولایت کندز

آریانا نیوز: با بهبود امنیت در شهر کندز، حکومت، ادارات و موسسات امداد رسانی ملی و بین المللی، برای انتقال کمک ها به ولایت کندز آماده گی دارند.

 

ادارهء ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید، گروه های صحی به ولایت کندز اعزام و ادویه انتقال یافته اند.

 

محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفت: با بهبود امنیت در شهر کندز، حکومت، ادارات و موسسات امداد رسانی ملی و بین المللی، برای انتقال کمک ها به ولایت کندز آماده گی دارند:

 

“برنامه همین است که کلنیک ها و شفاخانه ها دوباره فعال شوند، راه که همین اکنون باز شده موسسات ملی و بین المللی کمک های قابل ملاحظهء را کرده اند.”

 

شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی حکومت را متهم کرده اند که نتوانسته به مردم جنگ زدهء کندز کمک های مورد نیاز را برساند.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!