29 سرطان 1395 - همه اخبار

اشتراک وزير تجارت و صنایع در چهارده همين نشست انكشاف و تجارت ملل متحد

اشتراک وزير تجارت و صنایع در چهارده همين نشست انكشاف و تجارت ملل متحد

آریانا نیوز: اهداف اصلی این همایش را ساختن تمامي برنامه های توسعه پايدار اقتصادي، مبارزه با فقر و حفظ محيط زيست در سطح ملي، منطقه يي و بين المللي تشکیل میدهد.

 

در اين نشست جهاني، سران حكومت، وزارا و نمايندگان سازمان هاي بين الملي، جامعه مدني و سكتور خَصوصي اشتراك دارند.

 

اهداف اصلی این همایش را ساختن تمامي برنامه های توسعه پايدار اقتصادي، مبارزه با فقر و حفظ محيط زيست در سطح ملي، منطقه يي و بين المللي تشکیل میدهد به نمايندگي از افغانستان دراین نشست جهانی جناب همايون رسا وزير تجارت و صنایع اشتراک کرده است ..

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان
همرسانی کنید!