29 جدی 1390 - همه اخبار

از كشتن غيرنظاميان دست بردارید

از كشتن غيرنظاميان دست بردارید

كميته جهاني صليب سرخ از تمامي طرف هاي درگير درافغانستان مي خواهد كه در هنگام جنگ ازكشتن غيرنظاميان دست بردارند و به حقوق بشر نيز حرمت بگذارند.كميته جهاني صليب سرخ با پخش يك گزارش تازه گفته است كه افزايش افراد مسلح طرفدار و ياهم مخالف دولت بي ثباتي و نا امني ها را درافغانستان افزايش داده اند، اما باوجود اين ناامني ها، انتقال مسؤوليت هاي امنيتي به نيروهاي افغانستان جريان دارند. بربنياد اين گزارش، احتمال كاهش كمك هاي جهاني پس از خروج نيروهاي خارجي ازافغانستان وجود دارد كه اين كار كشور را با آينده نامعيني روبه روخواهد كرد. در اين گزارش آمده است كه باشندگان بخش هاي دوردست افغانستان از پيشرفت ها و دست آوردهاي ده سال اخير بگونه درست بهره مند نشده اند.
نماينده كميته جهاني صليب سرخ درافغانستان، ريتواستاكر گفته است: خشكسالي ها در بخش هاي شمال و غرب افغانستان زندگي مردم را با خطرروبه رو ساخته اند. بربنياد اين گزارش بيشترباشندگان بخش هاي دوردست افغانستان به علت نا امني ها به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند و با چالش هاي بسيار جدي روبه رو هستند. اين گزارش مي افزايد كه كارمندان اين كميته از شماري از زندان ها كه مسؤوليت ان ها را نيروهاي خارجي ها و افغانان دارند ديدن كرده اند كه زندانيان در اين زندان ها زندانيان با چالش هايي روبه رو هستند.
كميته جهاني صليب سرخ از تمامي طرف هاي درگير درافغانستان مي خواهد كه در هنگام جنگ ازكشتن غيرنظاميان دست بردارند و به حقوق بشر نيز حرمت بگذارند.

بیشتر بخوانید  کاهش ۵۰ فیصدی برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان
همرسانی کنید!