9 جدی 1390 - همه اخبار

اختلاس مسوولین سابق وزارت دفاع ملی

اختلاس مسوولین سابق وزارت دفاع ملی

ناتو در رابطه به اتهام قضیه اختلاس مسوولین سابق وزارت دفاع ملی، به دادستانی اسناد ارائه کند.
قوماندانی ناتو در افغانستان تاحال اسناد و یا شواهدی را مبنی براتهام فساد بر رهبری سابق شفاخانه سردار محمد داوود خان و قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی ارائه نکرده است.

جلسه عدلی و قضایی که تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید، در آن روی قضیه مظنونیت مسئولین سابق وزارت دفاع ملی بحث صورت گرفت.

در این جلسه که در ارگ دایر گردید و در آن قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، وزرای دفاع ملی و عدلیه، مشاور امنیت ملی، لوی څارنوال، رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، مشاور حقوقی ریاست جمهوری و رئیس اداره کنترول و تفتیش اشتراک داشتند، در پهلوی بحث روی دوسیه های دیگر، در مورد قضیه اتهام اختلاس در شفاخانه سردار محمد داوود خان توسط رهبری سابق شفاخانه و قوماندانی قوای هوایی، بحث و گفتگو صورت گرفت.

جلسه عدلی و قضایی اتهاماتی را که در این رابطه از جانب شعبات مربوط قوماندانی ناتو در افغانستان وارد گردیده بود، مورد غور و بررسی قرار داد.
پس از بررسی قضیه، جلسه به این نتیجه رسید که اسنادی مبنی بر وارد کردن اتهام فساد بر مسئولین ادارات متذکره از جانب قوماندانی ناتو وجود ندارد.
درنتیجه تصمیم گرفته شد تا موضوع بطور جدی با قوماندانی ناتو در میان گذاشته شود که اگر اسناد و یا شواهدی در این مورد موجود باشد آنرا به مقام لوی څارنوالی کشور ارائه کند تا در رابطه به پیگیری قضیه، اجراات قانونی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان

گفتنی است که رسانه ها بین المللی چندی قبل به نقل از قوماندانی ناتو در افغانستان گزارشاتی مبنی براختلاس به ارزش 42 میلیون دالر امریکایی ادویه و تجهیزات طبی در شفاخانه سردار محمد داوود خان را، منتشر کرده بود.

همرسانی کنید!