20 حمل 1394 - مقالات

کارمندان بدون معاش ارگ ریاست جمهوری!

کارمندان بدون معاش ارگ ریاست جمهوری!

یک منبع در ارگ ریاست جمهوری به خبرنگار افتخاری ما گفت: از آغاز کار حکومت وحدت ملی کارمندان تمامی بخش های ارگ ریاست جمهوری، معاونت اول (جنرال دوستم) معاونت دوم ریاست جمهوری (سرور دانش)، ریاست اجرایی (عبدالله عبدالله)، معاونت اول (محقق) و معاونت دوم (محمد خان) ریاست اجرایی، ریاست نماینده فوق العاده رییس جمهور (احمد ضیا مسعود) معاونان این اداره، گاردهای امنیتی داخلی، تیم محافظت عامه ریاست جمهوری که حقوق انان به تناسب کارشان از دوصد دالر، یعنی 11500 افغانی به بالا است با گذشت 6 ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی پرداخت نشده است.

 

این منبع گفت:هیچ کس هم تاکنون متقاضی دریافت معاش نشده است زیرا درصورت حرف وسخنی در این باره فرد دیگری جایگزین وی می شود!

 

همچنان بنابه گفته این منبع، نزدیک به 2000 کارمند دربخش های ذکر شده مصروف به کار هستند که برای بعضی از انان که از ولایات امده اند خانه رهایشی هم درنظرگرفته شده است.اما هنوز از معاش هیچ خبری نیست.

همرسانی کنید!