تصاویر/ روزهای پرکار جنرال دوستم

آریانا نیوز: دید و باز دید جنرال‌های خارجی این روز ها با جنرال دوستم زیاد شده است…

بعد از میلر امروز قوماندان حمایت قاطع در شمال و چند جنرال دیگر به دیدار او رفته اند.

به نظر شما آغاز این رفته و آمد های غیر منتظره بعد از به حاشیه کشاندن و بد نام کردن جنرال توسط ایشچی؛ تنها بخاطر امنیت شمال است؟

همرسانی کنید!