- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ نسوار انداختن عساکر امریکایی در افغانستان

عساکر امریکایی از شدت اعتیاد و نسوار انداختن دچار حالت های خماری می شوند …