- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اولین ویدیو منتشر شده از میرزاولنگ توسط طالبان

اولین ویدیو منتشر شده از میرزاولنگ توسط طالبان