بخش : مطلب ویژه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, ۱۲ قوس , ۱۳۹۰ لینک کوتاه خبر :

کرزی: درمورد زباله هاي اتمي تحقیق شود

رئيس جمهور حامدكرزي بادرنظرداشت مشوره هاي لويه جرگه عنعنوي، حكم بررسي در مورد مدفون شدن زباله هاي اتمي را صادر نمود.


رئيس جمهور درمورد زباله هاي اتمي حكم تحقيقات را صادر نمود. رئيس جمهور حامد كرزي طي صادر يك حكم ، براي دقيق نمودن شايعات پخش شده درمورد مدفون شدن زباله هاي اتمي درخاك افغانستان با درنظرداشت مشوره هاي لويه جرگه عنعنوي،دستور تحقيقات همه جانبه را صادر نموده است.

درمادۀ سوم اين حكم درج است،كه تحت نظر وزارت دفاع ملي درحكم شماره ٢٤٧٠ مؤرخ ٢٠ سرطان سال ١٣٨٧ نگاشته شده است،يك هئيت جامعۀ جهاني و ادارۀ اتمي بين المللي بايد غرض مدفون شدن احتمالي زباله هاي اتمي و چگونگي انتشار اشعۀ راديواكتيف با استفاده از امكانات علمي،تخنيكي دقيق و مشاهدات اهالي منطقه به طور همه جانبه اين موضوع را بررسي نمايد.

درمادۀ متذكرۀ همين حكم نيز گفته شده است، كه هئيت تعيين شده ،ضمن نظر ويژه درمورد نتايج بررسي ،راپور خود را طي شش ماه به مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان ارايه بدارد.

بايد گفت، كه فاروق وردگ وزيراسبق امورپارلماني وكنوني معارف حدود سه سال قبل به راديو بي بي سي گفته بود ،كه در دوران زمامداري طالبان ،پاكستان زباله هاي اتمي خود را در ولايات كندهار و هلمند دفن كرده است.

همچنان درحكم نگاشته شده است، كه مطابق فيصله شوراي وزيران به وزارت ها و ادارات دولتي توصيه ميگردد، كه در اموركاري شان مشوره هاي لويه جرگه عنعنوي را درنظر گيرند و به اين مراتب توجۀ جدي مبذول بدارند.

درمادۀ اول حكم بدينگونه تصريح شده است: ((مشاوريت امنيت ملي، وزارتهاي امورخارجه، دفاع ملي،امورداخله، ماليه و اقتصاد، رياست عمومي امنيت ملي و ادارۀ مستقل ارگانهاي محلي بايد درجريان گفتگوها پيرامون همكاريهاي ستراتيژيك باكشورهاي خارجي ، مشوره هاي جرگه را به طور جدي مراعات نمايند.))

همچنان درمادۀ سوم حكم متذكره رئيس جمهورحامدكرزي گفته شده است، كه بربنياد مشوره هاي لويه جرگه عنعنوي ،بايد به اسرع وقت درمورد ساختار تشكيلاتي شوراي عالي صلح تجديد نظر صورت گيرد.

در مادۀ پنجم حكم يادشده به وزارت ها و ادارات دولتي ديگر دستور داده شده است،تاغرض حكومتداري بهتر و تامين شفافيت در ادارات دولتي ، مشوره هاي لويه جرگۀ عنعنوي را مدنظر بگيرند.

لويه جرگۀ عنعنوي كه به تاريخ ٢٥ برج عقرب سال روان به اشتراك بيش از دوهزار تن برگزار گرديد با صدور يك قطعنامۀ ٧٦ماده يي به تاريخ ٢٨ همين ماه به اتمام رسيد.

همرسانی کنید!