یان کوبش :جهت شفافیت در انتخابات این پروسه باید اصلاح گردد