وزیر خارجه کانادا حملات روز عاشورا در افغانستان را به شدت محکوم کرد