هم آورد ناتو و شانگهای و ره آورد آن برای افغانستان