ميزان مشاركت مردم ایران در انتخابات حدود‌‌٢ /‌‌٦٤ درصد می باشد